Pár informací o našem klubu

O nás

Na začátku roku 2022  jsme založili oficiální klub - SPOLEK OTUŽILCŮ HRÁDEK NAD NISOU

Našim cílem je sdružovat se s podobně smýšlejícími lidmi, veřejně propagovat zdravý životní styl, pořádat společné akce a výlety spojené s otužováním.

Členem klubu se může stát každý po vyplnění přihlášky a zaplacení ročního příspěvku 200 kč. Příspěvek bude použit na zaplacení webhostingu a web domény. Ze zbytku peněz se prozatím hradí nákup občerstvení na zahájení a ukončení sezóny u ohně. Později použijeme klubové příspěvky plus sponzorské dary k nákupu vybavení k otužování ( Osušky, ponča atd...)

Přihlášku do klubu je možné si vyzvednout každou neděli na společném otužování v Hrádku nad Nisou na Kristýně v 15:00. 

Jako člen klubu máš možnost podílet se na organizaci klubových záležitostí, účastnit se klubových tréninků, společných akcí a výroční schůze. V neposlední řadě také nosit oblečení s logem našeho klubu.

Jako člen klubu nemáš povinnost se účastnit společných akcí. Mnoha stávajícím členům nevyhovuje z jakýchkoliv důvodů hromadné mrznutí ve vodě a preferuje poklidné mrznutí jen s vlastní hlavou... Jednou za čas, je ale změna dobrá a tak se vidíme třeba pouze na zahájení a ukončení sezóny při opékání buřtů... Nikdo nikoho do ničeho nenutí, každý to má rád jinak. Někdo plave, někdo stojí, někdo má rukavice a čepici, někdo jde bez plavek :), Někdo je ve vodě pár sekund jiný 10 min.... 

Pokud nejsi Čech také nevadí, máme v klubu mnoho kamarádů z Německa a také z Polska. Přijď  kteroukoliv neděli v 15:00 na Kristýnu k molu, okoukni to a uvidíš :)

Stanovy  Spolku otužilců Hrádek nad Nisou :

 • Základním účelem a hlavní činností spolku je propagování zdravého životního stylu formou pořádání pravidelných akcích zimního plavání a otužování.
 • Zúčastňování se a pořádání zimních plaveckých soutěží.
 • Pořádání vlastních tréninků, kursů, soustředění, sportovních seminářů.
 • Pořádání společenských a kulturních akcí pro své členy a sympatizující s klubem. A to za účelem popularizace a propagace svého sportu a klubu na veřejnosti.
 • Budování, udržování, provozování svého vlastního, nebo svěřeného sportovního, tělovýchovného i jiného zařízení a to za účelem vytváření dostupných materiálních a technických podmínek zabezpečujících hlavní poslání spolku.
 • Získávaní podpory a darů od jiných fyzických a právnických osob jakož i příspěvků a dotací, subvencí, grantů od svazových orgánů, orgánů sportovních institucí nebo rozpočtu obce.
 • Udržování partnerských vztahů a styků podle své volby s jinými sportovními spolky jak v České republice, tak v zahraničí.
 • Vyhledávání spolupráce s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami i s dalšími institucemi, které mohou svým vlivem i prostředky podpořit rozvoj sportu a tělovýchovy klubu.
 • Hájit zájmy svých členů.
 • Přispívat vlastní činností k dosahování obecního blaha s cílem být tak veřejně prospěšný ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti. Klub tak obstarává své příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, společenským a administrativním provozem klubu a to m.j. formou sponzoringu, reklamy, prodejem, nebo pronájmem práv spolku. Klub může obstarávat své zdroje provozem dalších doplňkových obchodních, nebo obdobných činností, pokud jsou podle zákona povoleny.